İLİM VE FEN ÇALIŞMALARININ MERKEZİ OKULDUR.
BUNDAN DOLAYI OKUL LAZIMDIR. OKUL ADINI
HEP BERABER HÜRMETLE, SAYGIYLA ANALIM.

Mustafa Kemal Atatürk
ADI HEP SAYGI VE HÜRMETLE ANILACAK BİR OKUL
KURMAK İÇİN DAİMA İZİNDEYİZ.
(NORMAN Anadolu Lisesi Yönetim Kurulu)
Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.
Bir Ömürde Baştan Yarattı
1910-1911
1910-1911
Mustafa Kemal, Arnavutluk isyanının bastırılmasında kurmay başkanı olarak görev yaptı. Aynı yıl içinde, Fransız ordularının manevralarını " izlemek üzere bir askerî heyetle Fransa'ya gitti. İstanbul'daki Genelkurmay Karargâhı'nda görevlendirildi. Tobruk'ta ve Derne'de İtalyanlara karşı savunma savaşlarına katıldı. Trablusgarp'ta bulunduğu sırada binbaşılığa terfi etti.
1912-1913
1912-1913
Mustafa Kemal, Trablus-İtalyan-Osmanlı Savaşı'nda Tobruk saldırısını başarıyla yürüttü. Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine anavatana dönerek, Bolayır'da kurulan kolordunun harekât şubesi Müdürlüğüne getirildi. Çanakkale Boğazı Kuvayı Birlikleri Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. Kolordu Kurmay Başkanı olarak Edirne'nin kurtarılmasına katıldı.
1914-1915
1914-1915
Mustafa Kemal, yarbaylığa terfi etti. Eceabat (Maydos)'ta bulunan 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. ngiliz ve Fransızların büyük bir donanma ile Çanakkale Boğazı'nı zorlamaları üzerine. Mustafa Kemal, burada düşman birliklerini denize dökerek Çanakkale Deniz Zaferi'ni kazandı. Mustafa Kemal komutasındaki Türk birlikleri, Arıburnu'nda çıkarma yapan ingiliz ve Anzaklar'ın saldırılarını durdurdu. Mustafa Kemal, Albaylığa terfi etti. Anafartalar Komutanlığı'na atandı. 10 Ağustos'ta düşmanı yenilgiye uğrattı. Kireçtepe Zaferi'ni kazandı. Düşmanlar sayısız ölü bırakarak, bir daha dönmemek üzere gittiler.
1916-1917
1916-1917
Mustafa Kemal, Edirne'de bulunan 16.Kolordu Komutanlığı'na atandı. Tuğgeneralliğe terfi etti. . Ordu Komutanı iken, 18 Martta 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi. 7. Ordu Komutanhğı'na atandı. 7. Ordu Komutanı iken memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihsel bir rapor hazırladı. Veliaht Vahdettin'le Almanya'ya gönderildi. Almanya'dan geri döndü. Mustafa Kemal, yeniden 7. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Düşmana karşı Halep'in kuzeyinde bir savunma hattı kurdu. Halep yakınlarında düşman saldırısını durdurdu. Limon Fon Sanders'ten Yıldırım Orduları Komutanhğı'nı teslim aldı. İstanbul'a döndü ve Fethi Bey'le (Okyar) İstanbul'da Mimber Gazetesi'ni çıkarttı.
1919
1919
Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı. 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya tayin edildi. Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan Samsun'a hareket etti. Mustafa Kemal Paşa, Havza'da yayınladığı genelge ile Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya'da millî mücadeleyi başlatan, "Amasya Genelgesi"ni yayınladı. "Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi. Mustafa Kemal Paşa, çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etti. Türk ulusunun bir kişisi olarak vatanı ve ulusu kurtarmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Erzurum Kongresi'nde, Temsil Heyeti Başkanlığı'na seçildi. Bu toplantıda, "Misak-ı Millî Kararları" kabul edildi. Sivas Kongresi Başkanlığı'na seçildi. İllere ve komutanlıklara, İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesildiğini bildirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da İstanbul Hükümeti temsilcileri ile görüştü ve Amasya Protokolü'nü imzaladı. Erzurum'dan milletvekili seçildi. Mustafa Kemal Paşa, Temsil Heyeti ile Sivas üzerinden Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankaralılarla yaptığı konuşmada: "Vatanı düşman istilâsından mutlaka kurtaracağız. Fakat vazifemiz bununla bitmeyecektir. Medenî milletler arasında yerimizi alacağız." diyordu.
1920
1920
"Hâkimiyet-i Milliye" Gazetesi Ankara'da kuruldu. Meclis-i Mebusan İstanbul'da toplandı. Misak-ı Millî", Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da yaptığı gizli toplantıda kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgalini. İstanbul Hükümeti'ne ve bütün devletlere gönderdiği bir yazı ile protesto etti. Anadolu'ya geçen Osmanlı milletvekillerine bir çağrıda bulunarak, olağanüstü yetkilere sahip ve ulusun gerçek iradesini temsil edecek bir meclisin Ankara'da toplanmasını istedi. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanan bir Divan-ı Harp tarafından idam cezasına çarptırıldı. Bu karar, 24 Nisan 1920 günü padişah tarafından onaylandı. İstanbul Hükümeti ile itilâf Devletleri arasında, Türkiye'yi parçalayan ve bağımsızlığımızı sona erdiren SEVR ANTLAŞMASI imzalandı. Halkçılık programı, Mustafa Kemal Paşa tarafından TBMM'sinde okundu. TBMM'si kuvvetleri, Sarıkamış'ı düşman istilâsından kurtardı. TBMM'si kuvvetleri, Kars'ı düşman işgalinden kurtardı. Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Moskova Büyükelçiliğine; Genelkurmay Başkanı İsmet Bey (İnönü) de Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı. Türkiye-Ermenistan arasındaki sınırı çizen belge, TBMM'si ile Rusya arasında yapılan Gümrü Antlaşmasıyla tespit edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri ile (İzzet ve Salih Paşalar) Bilecik Tren İstasyonu'nda görüştü. "Hiçbir kimse, hiçbir neden ve sebeple Ankara'daki Hükümet'in bilgisi olmadan kuvvet toplamaya yetkili değildir, "bildirisini yayınladı. Kuva-i Seyyare Komutanı Çerkez Ethem ve arkadaşlarının ulusal otoriteye karşı oldukları anlaşıldı.
Yunanlılara karşı İkinci İnönü Zaferi kazanıldı. Mustafa Kemal Paşa, ismet İnönü'ye çektiği telgrafta: "Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun makûs talihini de yendiniz." diyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle, TBMM'sinde "Anadolu ve Rumeli Mûdafaa-i Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal, bu grubun
başkanlığına seçildi. Fransız elçisi F. Boullion ile Ankara'da görüştü. TBMM'si tarafından-geniş yetkilere dayalı üç aylık süre ile Mustafa Kemal Paşa'ya Başkomutanlık yetkisi verildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, yaptığı konuşmada şöyle diyordu: "Efendiler, düşmanı kesinlikle yeneceğimize dair olan güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada, bu gönül dolusu güvenimi, yüksek heyetinize karşı, bütün millete karşı ve bütün âleme karşı ilân ederim". 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı başladı. Başkomutan, orduya yayınladığı bir emirde: "Müdafaa hattı yoktur; müdafaa sathı vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." diyordu. Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM tarafından "Mareşallik ve Gazi" unvanı verildi. Fransa Hükümeti'nin Ankara Hükümeti'ni tanıması ve Fransa, Türkiye arasında Ankara Antlaşması'nın imzalandı.
1921
Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u, Kocatepe'den saat 05.30'da topçu ateşiyle başlattı. Dumlupınar'da Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğrattı. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Kütahya kurtuldu. Belediyeye Türk Bayrağı çekildi. 1 Eylül 1922 - Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık emri: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" Yunan askeri birlikleri komutanı General Trikopis ile Digenis esir alındı. Ertesi günü Mustafa Kemal'in huzuruna getirildiler. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal İzmir'e geldi. Aynı gün Türk Ordusu, Bursa'yı düşmandan geri aldı. Mustafa Kemal'in emriyle, TBMM tarafından saltanat kaldırıldı.
1922
Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle İzmir'de ilk kez "Türkiye İktisat Kongresi" toplandı. Anayasa değişikliği yapılarak Cumhuriyet ilân edildi. Gazi Mustafa Kemal, meclisin gizli oylamasında, oybirliği ile Cumhurbaşkanlığına seçildi.
1923-1924
İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, gerçek nitelikleriyle medeni ve ileri olmaya layıktır ve olacaktır.
1925-1926
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, şapka ile İnebolu Türk Ocağı'na geldi. Kastamonu gezisi boyunca giysi yeniliği hakkında konferanslar verdi, toplantılar yaptı. Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Din görevlileri hakkında giysi değişikliği ile ilgili kararname çıkarıldı.Şapka Kanunu onaylanarak yürürlüğe girdi. Bir yasa çıkartılarak uluslararası saat ve takvim kabul edildi. Medenî Kanun kabul edildi. Türk kadını medenî haklara kavuştu. Çok evlilik yasaklandı. Hukuk düzenimiz çağdaşlaştırıldı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de suikast düzenlendi. Eylemi düzenleyenler yakalanarak idam edildi. Bu üzücü olaydan sonra Gazi Mustafa Kemal, Türk Ulusu'na yayınladığı bir duyuruda şöyle diyordu: "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır". Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in ilk heykeli, İstanbul Sarayburnu'na dikildi.
1927-1928
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Büyük Söylev'ini okudu. Gazi Mustafa Kemal Paşa, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci heykeli, Ankara Etnografya Müzesi önüne dikildi.
1932-1933
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in emriyle Türk Dil Kurumu kuruldu. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Diyarbakır gazetesi sahibine verdiği bir demeçte: "Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı, Makedonyalı, hep bir ırkın evlâtları, hep aynı cevherin damarlarıdır", diyordu. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü törenlerinde "ONUNCU YIL SÖYLEVİ'ni okudu. Bu söylevinin bir
yerinde şöyle diyordu:".. Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla, geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.. Ne mutlu Türk'üm diyene!"
1934-1935
Gazi Mustafa Kemal'e, TBMM'sinin çıkardığı bir yasa ile 'ATATÜRK' soyadı verildi. Hangi dinden olursa olsun, ülkemizde din adamlarının mâbet ve âyinler dışında dinsel giysi kullanmaları yasaklandı. Atatürk, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan törene gönderdiği kutlama yazısında şöyle diyordu: "Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur, işte parola budur!..."
1936-1937
1936-1937
Atatürk, Trabzon'dan, Cumhuriyet Hükümeti'ne, bütün çiftliklerini ve mallarını Türk Ulusuna bağışladığını bildirdi. Atatürk, son kez Ankara'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.
1938
1938
Atatürk, son kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi. Rahatsız olmasına karşın Hatay sorunuyla ilgili güney gezisine çıktı. Mersin'de askeri geçit törenini izledi.Atatürk'ün bulunamadığı Cumhuriyet Bayramı büyük bir üzüntü içinde kutlandı. Cumhuriyetin 15. yıl dönümü nedeniyle Atatürk'ün hasta yatağından Türk Ordusu'na yayınladığı son bildiride şöyle diyordu: "... Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet ışıklarını taşıyan Kahraman Türk Ordusu Türk vatanının ve Türklük dünyasının şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan görevini her an yapmaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük milletimizin tam bir inan itimatlınız vardır". Saat dokuzu beş geçe, Türk Ulusu'nun yetiştirdiği bu en büyük Türk, son nefesini vererek hayattan ayrıldı.
Özlem, minnet ve sevgiyle...